سؤالات میان ترم هشتم اسفند 96 با اسخ


الأ ول : تَرجِم با لفارسیة :

..) عِندَما کُنتُ صَغیراً ؛قالَ لي طا ئرٌ.هنگامیکه کوچک بودم.پرنده ای به من گفت.
..) وَلا یَظلِم ُ ربُّک َ اَحَدا ً.وخداوند به هیچکس ظلم نمیکند.
..) هَجَمَت خَمسة ُ ذِئاب ٍ عَلیَ الغِزلا ن .حمله برد 5 گرگ بر اهوها.
..) سَأ بدَا ُ بِجَمع ِالقَمح ِبِنفسي غدا ً.خودم فرداشروع خواهم کردبجمع اوری گندم.
____________________________________________________________
الثاني : اَکمِل الفراغ : 
الف)  ثَلا ثَة ُ حُبوب ٍ في کُل ِّ یَوم ٍ: سه قرص.. در..هر. روزی.
ب) یازَمیلاتي ! إلی أین َ تَذهَبن َ بَعدَ اُسبوعین ِ :   ای...هم شاگردیهایم. به کجا.میروید..بعدازدوهفته.
__________________________________________________________
ثالث :أ یّ تَرجِم صَحیح :
1- الغَزالة ُالصَّغیرَة ُ مَا یَئسَت فَشا هَدَت حَمامة ًوَسَأ لَتها :
الف) آهوی کوچک ناامید شد پس مشاهده کرد کبوتری راواز اوپرسید.
ب) آهوی کوچک نا امید شد سپس دید کبوترررااز اوسؤال کرد.

2- اُختُک َ لَا تَعرِفها مِثلک َ :
الف) برادرت مانند تو آن را نمی شناسد.
ب) خواهرت آن را مثل تو نمیشنا سد.
______________________________________________________
رابع : أ یّ تَرجم صَحیح وَأیّ تَرجِم خَطا :
الف) إضاعَة ُ الفُرصَة ُ غُصَّةٌ : ازدست دادن فرصت غم است.(  ص )
ب) هذان ِ الفلاحان ِ یَزرعان ِ الرُّز َ في الرَّبیع ِ :  این دوکشاورزدربهارگندم رامیکارند.(  غ)
ج) إلی اَین َ سَتَذهبان ِ یَا وَلَدان ِ :   به کجا خواهند رفت دو پسر.(  غ  )
د) هُم سافروا في المَرَّة ِ الاُلی بِالطّائرة ِ:  آنها مسافرت میکنندبا راول با هواپیما.( ص)
_________________________________________________________
خامس : أیّ مَعنَی خطا :
1- خوفَ: ترسید      2- عِندَما: هنگامیکه     3- حَطب: چوب    4- مورد1و 3
__________________________________________________________  
         سادس :  أیّ مَعنَی صَحیح :
1- یَئسَ: ناامیدمیشود    2- اَحَد: کسی  3- مُستوصفات: درمانگاه   4- ضَحِک َ: می خند د
__________________________________________________________

سابع : اُکتُب  مَعنیَ  المُعجَم :
وَصفَة ( نسخه)    صُداع ( سردرد)    یَجلِبن َ(  می اورند )    فِراخ ( جوجه ها )                        عُشّ (  لانه  )       أقرَباء (  نزدیکان  )
_________________________________________________________
ثامن : إجعل في الفراغ فعل منا سباً :
..) أنت ِ............... بِالحُزن ِ أمسِ :    الف) تَشعُرینَ      ب) شَعَرت ِ    ج) شَعَرت َ
..) نَحنُ..............إلی النَّهرِ بَعدَ دَقا ئقَ :     الف) سَنَذهبُ    ب) ذَهَبنا   ج) سَأذهب ُ
_______________________________________________________
تاسع : اُکتب في الفراغ فعل المضارع   :
..) أنتما .............. جَیِّداً :       الف) یَعملان ِ        ب) عَمِلتا           ج) تَعملان ِ
..) هُم..........ساحَةُ البَیت ِ :     الف) یَغسِلون َ     ب) تَغسِلونَ         ج) غَسلوا
..) هُنَّ........... کَلام الله :          الف) سَمِعنَ      ب) یَسمَعنَ         ج) سَمِعتُنَّ
..)  أنتُم...........فوقَ الجبل ِ :      الف) ذَهبوا       ب) تَذهبونَ       ج) تذهبنَ
_________________________________________________________
عاشر :  اُکتب في الفَراغ ضمیراً مناسباً :                                                                              ..) ........... تأ کُلان ِ الطَّعام َ :   الف)  هُما       ب) أنتُما          ج)  هردو
..) ............ تَشربون َالماء َ:     الف) آنتُم        ب) آنت ِ         ج) هُم
..) .......... أعلم ُ الغَیب َ :       الف)نَحن ُ        ب) اَنا          ج) أنتَ
___________________________________________________________
احدعشر : اَکمل الجدول :         

مؤنث

مذکر

....تجلسانِ...

یَجلسان

نَظرت ُ

...نظرتُ.

مضارع

ماضی

....تکتبُ..

کَتبت

تَرفعنَ

.رفعتِ.

..لا یصدقونَ..

مَاصدقوا

                                                         

غایب

حاضر

..یشربونَ.

تَشربون َ

یَضربان ِ

.تضربانِ.

___________________________________________________________              ثانی عشر :  أجِب بالعربیة :  
 الف) مَتی تَبدأ ُالإمتحا نا ت ؟ بَعد شَهرین ِ...
ب) لِماذا تَذهبین َ إلی المدرسة ِ ؟ لدنّي اُحبُّ تَعلُّم..                          ___________________________________________________________


 

زمان: 2015-06-06 10:28:49

سؤالات میان ترم هفتم اسفند 96 همراه پاسخ

ألاول :  تَرجِم بالفارسیة :
..) لأنَّها کانَت قَبیحةً جِدَّاً فَخافوا مِنها .برای اینکه او بسیار زشت بود.پس ازاو ترسیدند.
..) اِشتریتُ هذِه المَلابسَ الرِّجالیّةَ.این لباسهای مردانه را خریدم.
..) نَحنُ کَتبنا رِسالَةً لِصد یقنا .ما برای دوستمان نامه ای را نوشتیم.
..) فَتَحَت الباب َ وَسَأ لته ُ.دررابازکرد وازش سؤال کرد.
_______________________________________________________
ثانی : ترجمه را کامل کنید :
الف)  هؤلاءِ الطُّلاب ُ،کَتبوا دُروسَهُم :  این..دانشجویان ، درسهایشان را...نوشتند...
ب) مِن أینَ أخَذت َ َقَمیصَکَ :      ازکجا....گرفتی.،.پیراهنت را.
ج) إذا مَلَک َ الأرازل ُ،هَلَکَ الأ فاضل ُ: هرگاه..فرومایگان..فرمانرواشوند،..شایستگان.هلاک میشوند.
___________________________________________________________
ثالث : کدام ترجمه صحیح است :
1)أنت َ أکبرُ مِن َ الأ خَوین ِ :    الف)تو از دوبرادرش بزرگترهستی .                                          ب) اوبزرگتر از دوخواهرش است.     ج) تو بزرگتراز دو برادر هستی.
2- هیَ کا ن َ وَحیدَة ً دائما ً :
الف) اوهمیشه تنها بود .                ب) او بسیار تنها ست.
_________________________________________________________
رابع : کدام ترجمه صحیح وکدام غلط است :
الف) هُما حَصَدَتا المحصولَ : آن دو محصول را درو کردند.      ( ص )
ب) اَنَا مَا قَرُبَت مِن َ القریة ِ : من نزدیک روستا شدم .            (  غ )
ج) کَیفَ مَا عَرفتَ جَدَّتک َ؟ :  چطورپدربزرگت را نشناختی.       (  غ )
د) هَل کان َ مَعَ اُمِّه ِ :          آیا اوبا مادرش بود.                  (  ص  )
____________________________________________________________
خامس : معنی کدام واژه درست است :
رَجَعَ : رفت         فَتَحَ : بازی کرد            فَواکه : میوه ها                       والدة : پدر
___________________________________________________________
سادس : معنی کدام واژه خطاست :
أخوات : خواهران           سَمَحتَ لي : اجازه داد به من          بارد: سرد           وَجَدَ: یا فت
___________________________________________________________
سابع : این واژه ها را معنا کنید :
مَا دَفَعَ (نپرداخت )  وَقَعوا( افتادند )  نَصَرتُما ( یاری کردید )    عَفواً ( ببخشید )
_________________________________________________________

ثامن :  گزینه درست را انتخاب کنید :
..) هُوَ......... الماءَ .                          الف) شَرِبَ         ب) شَرِبت           ج) شَرِبت َ
..) هُما......... ساعَتین ِ . «مؤنث»         الف) لَعبا           ب) لَعبَتا               ج) لَعبتُما 
..) المسافران ِ .......... الحَقیبة .           الف) فَتَحتا          ب) فَتحا               ج) فَتحوا
..) یَا زَهراء ُ............ ذلی المَدرسة ِ.     الف) وَصلت       ب) وَصلت َ           ج) وَصلت ِ
..) الأ طفال ُ............ مِن مَدرستهم .      الف) خَرجوا       ب) خَرجتُم             ج) خَرَجن َ
..) ................... فَتَحتُنَّ حَقائبَکنَّ .      الف) أنتُما          ب) آنتُنَّ               ج) هُنَّ
..) .................. قَرأتا کِتاب َ النُّجوم َ .   الف) هُما          ب) آنتما                ج) هُم

..) اَنا رَفَعت ُ عَلَم َ إیران :
الف) ما پرچم ایران را بالا بردیم.                              ب) من پرچم ایران را بالا بردم.
..) هیَ نَظَرت :    الف)   اونگاه کرد«مؤنث»             ب)    تونگاه کردی «مؤنث»
..)  هَل............ صَدیقَکُما؟.        الف)  ذَکَرتُم                 ب) ذَکَرتُما
..) قَرأت ِ دَرسک ِ ؟                 الف) قَرأت ُ                    ب) قَرَأت
____________________________________________________________
تاسع : مترادف ومتضاد:
«بدایة، غا لیة، حار،أفضل،عداوة،نهایة،بارد،خَیر،عدوان،رخیصة»
مترادف: أفضل:خیر    عداوة: عدوان                                                                               متضاد: غالیة:رخیصة
بدایة: نهایة    حار: بارد

____________________________________________________
عاشر :                                                   

ترجمه

فعل

..فرارنکردند

ما هَربا

.سالم ماندید.

                  سلمتم

                                                    

ضمیرمتصل

ضمیرمنفصل

..هنَّ..

    هُنَّ 

     نا

..نحن.

 

مؤنث

مذکر

هما.

هُما

شکرتنَّ

.شکرتم...

...نظرن..

نَظروا

زمان: 2015-06-06 10:28:50

سؤالات ترم اول عربی نهم همراه با پاسخ 94

الأول :     تَرجِم بالفارسیة                                                                                               
1- أُذکُر رَبّي عِندَ قیامي وَجُلُوسي :   خدایم را هنگام برخاستن ونشستنم یاد میکنم.                                                                                   
2- أ جابَ الأب :هُوَوَلَدٌ ذَکیٌّ وَها دِئ ٌ :  پدر پاسخ داد: اوپسر باهوش وآرامی است.

3- اُ نصُر نا عَلَی القَوم ِ الکافِرین َ:    یاری کن ما را بر گروه کافران ( بی دینان)
.............................................................................................................................
الثا ني :    أیّ تَرجمة صَحِح                                                                                             
1- عِندَنا أخشاب ٌ کَثیرَة ٌ فِي المَخزَن ِ :                                                                            الف)  چوب های زیادی درانبارداریم.                        ب) نزدما درانبارچوب بسیاریست.
2- العامِلُ مَن یَعرِف ُ خَیرَ الشَّرَّین ِ :
الف) دانا کسی است که خوبی وبدی را می شناسد.                                                       ب)دانا کسی است که بهترین راازمیان دوبدبشناسد.
.............................................................................................................................
الثالث :    أیّ تَرجِمة خطا                                                                                                
الف) عَلیکُم بِالمُحا وِلَة ِوَمُواصِلَة ِ أبحاثِکُم :برشماست به تلاش وادامه دادن به پژوهش تان.                                                                                                                               ب)   إذا سَأَ لَک َ عِبادي عَنّي فَإنّي قَریب ٌ :    هرگاه بندگانم درباره من ازتو بپرسند پس همانا من نزدیکم.
ج)  إ خوَتي اِذهَبُوا إلیَ المَکتَبَة ِ :   برادرانم به کتابخانه رفتند.
د)     الف و ج
.............................................................................................................................
الرابع :   مَعنَی اَیّ کَلمة صَحِح                                                                                                                                                                                        
1- کِتا بَة : درس خواندن             2- اُ سوَة : الگو       3- اَعداء : دشمن      4- رَجاءً : امید
.............................................................................................................................
الخامس : مَعنَی  اَیّ کَلِمة خطا                                                                                         
1- ثَعلَب : روباه         2- جَدَّ وَجَدَ : تلاش کند میابد    3- إذ : آن گاه       4- إخوان : دوبرادر
.............................................................................................................................
السادس :  ایّ کَلمة مُناسب الفراغ                                                                                                                                                                   
( التَقوی ، الصَّبر، العِلم )       اِعلَم أَنَّ النَّصرَ مَعَ ............
.............................................................................................................................
السابع :  عًیِّن ایّ عِبارت صَحِح وَاَیّ خطا                                                                                
الف)  أنتُما کَتَبتُما التَّکالیف َوَهُم ذَهَبا إلیَ المَسجِد ِ .             ص               غ
ب)   غَضَبُ الجا هِلِ في قَولِه ِ  .                                         ص               غ                                                                      
.............................................................................................................................
الثامن :  مُتضاد(  ثَقیل ُالسَّمع  ) (  حَسن السمع )  مترادف( سَتَر ) (  کَتَم                                   
.............................................................................................................................
التاسع :   تَرجِم کَلمات جُملة ذیل                                                                                         
الف)  ناصِرٌ رَقَدَ فِی المُستَشفی أمس ..                                                                                                                                           رَقَدَ...خوابید ، بستری شد.                المُستَشفی..بیمارستا ن..
.............................................................................................................................
العاشر :                                                                                                                         وَزن اَو حروف اصلی خطا  خطا                                                                                                                                                                     
 1-اِنکَسَرَ«افتَعَل                                                                                                                                    2- حروف اصلی«ک-س-ر»             3- تَعَلَّم َ  «تَفَفَّلَ »   4- حروف اصلی « ت- ع- ل )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                                                              
                          
الحا دی عشر :    اَ یّ خَلاف                                                                                                                                                               
الف) سَمِعن َ                ب)  تَخلُفنَ                  ج)  یَحدُثنَ                                                
.............................................................................................................................
الثانی عَشر  :     اَجِب بالعَربیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1- مَتی تَرجِعین َ مِنَ السَّفَر ِ؟    غَدا، بَعد اُسبوعین،.........
2- لِما ذا تَقرَأ ینَ الدَّ رس َ؟       لِأ نَّ.....، لِتَعَلُّم
3- هَل انتِ تُحبین َ مِهنَة ُ مُدَّرسیة ؟  نَعَم ، لا                                                            


.............................................................................................................................
الثانی عَشر :    صلّ ( واحد اِضافَة )                                                                                                                                           
1- المُدَرِّ سُ                                     اوراقٌ فیها أَخبارٌ وَمَعلُومات ٌاُخری    2
2- الصَّحیفَة                                                         مِهنَتُها التَّدریس
3- مَصیر                                           عاقِبَة ُ الإنسان ِفي حَیا تِه ِ     3
                                                        مُهنَتُه ُ التَّدریس      1
.............................................................................................................................
الثالث عشر :      اِنتَخِب صَحِح                                                                                                                                                      
1- یَا إخوَتي ........ إلَیَ الجَبَل ِ .       الف) اُنظُرن َ     ب) اُنظُرُوا        ج) اُنظُرا
2- الطَّعام ُ الذّي نأ کُلُ صَباحَا ً .        الف) غَداء         ب) عَشاء         ج) فَطور
3- ........... الفَلّاحان ِ إلَی المَزرِعَة ِ کُلَّ یَوم ٍ.          الف) یَذهَبُ       ب) ذَهَبَ
4- اَنَا...... إلَی بِلادي في الأسبُوع القادِ مِ.            الف) سَوفَ أرجِعُ      ب) رَجَعت ُ
.............................................................................................................................
الرابع عشر :  أمر اَفعا ل    «تَرجِعُ،تَغسِلینَ،تَرفَعنَ،تَفتَحان ِ» بِتَرتیب                                                                                     
1- اَرجِع ،اِغسِلي،اِرفَعنَ،اِفتَحا                         2- اِرجع،اُغسلي،اَرفعنَ،اِفتَحا
3- اِرجِع، اِغسِلي،اِرفعنَ،اِفتَحا                        4- اِرجِع،اَغسلي،اَرفعنَ،اِفتَحا
.............................................................................................................................
الخامس عشر :     فِی الجُملة ذیل کَم فعل اَمر                                                                                                                                   
«یَا صادِقُ اُکتُب واجِبَکَ وَاِسمَع أمرَمُعَلِّمکَ في مُطالِعَة ِ الدُّروسِ»
الف)  1               ب) 2            ج) 3             د) 4
.............................................................................................................................
السادس عشر :  مُعادل مُضارع نفی،امر،نهی «تَسمَعان ِ» بِترتیب                                                                                       
الف) لَا تَسمَعان ِ، اِسمَعا ، لَاتَسمَعا                   ب) لَا تَسمَعا،اِسمَعا،لاَ تَسمَعان ِ
ج) لَا تَسمَعان ِ، اِسمَعا، لَا تَسمَعان ِ                  د) لَا تَسمَعا نِ، اَسمعا، لَا تَسمعا
.............................................................................................................................
السابع عشر :    اِقرَأئی نَص وَاَجِب بِسؤالات ذیل                                                                                                                     
اَنَا طالِبَة ٌ.اِسمي «هَستي »  اَنَا ناجِحة ٌ في دُروسي ؛وَفی هذَا العام أنَا فی الصَّفّ التَّاسع ِ.لي ثَلاثَة ُ صَدیقات فی الصَّفِّ. مَدرَسَتي قَریبٌ مِن بَیتِنا.فی مَدرَستَنا سِتة ُ صُفوف ٍ وَمُختَبرٌ. تَبتَدِئ ُ الدِّراسَة ُ فی السّاعة ِالثّا مِنَة ِصَبا حاً
 طالِبات ُ مَدرسَتَنا فائزات ُ فِی کَثیرٍ مِنَ المُسابِقات ِکُلَّ عام ٍ.


الف) مَدرَسةُ «هستي » بَعیدٌ عَن بَیتها    ص        غ                                                                     
ب) «لِهَستی » ثَلا ثَة ُصدیقات ُ.               ص        غ                                               
ج)  طالبات ُ مَدرَسة ِ«هستی » فائزات ُ فی کُرَةُ الطّائرَة  فقط  .       ص     غ                                                     
.............................................................................................................................                                         

الثامن عشر :  إجعلي فی الفراغ فعل اَوضمیر                                                               
الف) أنتُنَّ أیَّتُها المُعَلما تُ........ مِنَ المَدرسة ِ.   1- لَا تَخرُجوا          2- لَا تَخرُجا      3- لا تَخرُجنَ
ب)  ....... سَتَذهبینَ إلَی المَکتَبة ِ غَداً.            1- انتِ                  2- أنتُنَّ           3- انت َ
ج) ایُّهَا المُسلِمون َ....... المَظلومَ في کُلِّ مَکانٍ.  1- اُنصرونَ           2- اِنصروا        3- اُنصُروا
...................................................................................................................................


التاسع عشر :  أکمِل الجدول :                                                                                   

کلمه

ماضی منفی

مضارع منفی

مضارع نهی

مضارع مستقبل

امر

ن- ص-ر مناسب أنتم

 ما نصرتم

 لا تنصُرونَ

 لا تنصُروا

 سَتَنصُرونَ

 اُنصُروا

ترجمه

 یاری نکردید

 یاری نمیکنید

 یاری نکنید

 یاری خواهیدکرد

 یاری کنید

 ..........................................................................................................................                                      

   

 

 

 

 

                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                   
           

                                                        

برچسب ها:      الف ,        الف , الفراغ فعل , أیّ مَعنَی , آهوی کوچک , صَحیح , الفراغ , تَرجِم ,        ج , تَشربون , اُکتب , مَعنَی , عِندَما , بَعدَ , شَعَرت , معنی کدام واژه , کدام ترجمه صحیح , پرچم ایران , کدام واژه , معنی کدام , ترجمه صحیح , کدام ترجمه , ترجمه , وَصلت , قَرأت , مترادف ,    الف , «مؤنث» , لَا تَسمَعان ,         الف , منفی مضارع , عشر      , عشر     , دانا کسی , کسی است , حروف اصلی ,     أیّ ,  یاری , تَسمَعان , اَنَا , مضارع , الثانی , المُستَشفی , رَقَدَ
زمان: 2018-04-16 08:00:03

مسرحیة ملعبة ( نمایش عروسکی)

;غرفه مشاغل

برچسب ها:
زمان: 2018-04-16 08:00:11

روزی با عربی

برچسب ها:
زمان: 2018-04-16 08:00:11

مسرحیة : حوارٌ بین الاُ سرة

الاُ نشودة

برچسب ها:
زمان: 2018-04-16 08:00:11

نمونه سؤ الات عربی سوم.


سؤالات عربی سوم :

 

خواهی رفت(مؤنث).....................          ننوشت(مؤنث).....................                                                     

نمی نویسد(مذکر).....................                            برگردید(جمع مذکر)..............................
___
_________________________________________________________________________

امر

مستقبل

مضا رع منفی

ما ضی منفی

                              کلمه

 

 

 

 

أ کَل ، انتم

 

 

 

 

ترجمه

*************************************************************************************************************
صَحح الأخطا ء:          الف) أیّهَا الصا بِرا ن ِ ! أنتُم خَرجتُم مِن َ الظُلما تِ.(2 خطا)

ب) مَن تِلکَ؟ تلکَ الحدیقَةً.
_________________________________________________________________________
إ جعل في فراغ فعل مضا رع أ وضمیراٌ منا سباٌ :        أ یُّها الرَّجُلا ن ِ هَل.........................الکتا بَ عَلی المنضدَة؟(جعل)

هَل......................... تطلُبینَ حا جَتَکِ مِن الله؟                          .......................یَسأ لا ن ِالسؤال المفیدة.
________________________________________________________________________
نوع وصیغه فعلها ی زیررا به فارسی یا عربی بنویسید:

                   صیغه

                 نوع

فعل  

 

 

لا یعلَمونَ

 

 

ما خَرجتُ

 

 

أ فتحُ

*************************************************************************************************************
# هوضمیرمفرد مذکر......است.                                          # للغا ئبا ت جَلَسَ.....................است.
#للمخا طبتین ِ یَنصُر ُ...............است.                                 # أنتُنَّ ضمیر....................است.(صیغه)
__________________________________________________________________________
أ یُها التلا میذُ. .......................اللهَ(شَکَرَ – فعل امر)
الطا لِبة ُ المؤ مِنة ُ.....................حجا بَها(لَبِس – مضا رع)
حرکت همزه در فعل امر...........و............. است.
........... ها تا ن ِ ؟ ها تا ن ِ وَرد تا ن ِ .
........... یَد فع ُ الأ موا ل ؟ وا لدي.
أ یتُها الطِفلَة أ نت...................... الطا ئر(حَبَس – مضا رع منفی)
............... أ نتُن َّ ؟ نَحن ُ بِخیر.
(استر اق) بر وزن ........................ است.
او لئکَ جمع ..................و.................... است .
..................... النسا ء الی بیو تهن (رَجَعَ) ما ضی.
فعل مضا رع منا سب صیغه للمتکلمین َ از فعل نَظَر...................... است.
قا دمونَ، مفتوحة، وقریب به ترتیب اسم فا عل ،......... و.............. است.
فعل امر ذَهبتُم ........................ است.
.................. تَذهب
؟ مسا ءً.
یا مریمُ ....................... للصلا ة ِ( فعل امر نَهَضَ).
مَن .............. ؟ أ نا طَبیب ً .
مستقبل خَجِل َ در کدا م گزینه آ مده است.
سیَخجل ُ                                   سوف یَخجَل                     سَخَجِل            همه موا رد
کدا م با بقیه هما هنگ نیست.
الف) إنّي ظَلَمت َ                 ب) إنّي ظَلَمت ُ                 ج) إنّي ظَلَمت ِ            د) إنّي ظَلَمَت

الف) ناصر- منصور- نصیر                                  ب) حا مد- محمود-حمید
ج)عابد- معبود- بعید                                         د) قا سم- مقسوم – قسیم

____________________________________________________________________________

ایّ الجُملة الصَحیحة :       الف) سَرحُ الأ غنا م ِ صَعب ٌ                                   ب) سَرح ُ الأ غنا م ِ سَهل ٌ

ایّ الجُملة الخَطا ء :         الف) لا غفَلت ُ            ب) سَرَجعن َ                     ج) هردو مورد
_________________________________________________________________________
أ جِب با لعربیّ :              ما ذا تَلبَسین َ ؟...............................
____________________________________________________________________
إ نتَخب :
هذا کتا بٌ یَطلُب ُ تَر کَ دینِنا !
الف) این نامه می خوا هد دینما ن را ترک کنیم.                   ب) این نا مه ایست میخوا هد ترک کردن دینما ن را.

شنیدم خبرهای بسیا رمهمی را:
الف) أسمَع ُ أخبا رمهمة ً جدا ً.                                          ب) سَمعت ُ أخبا رمهمة جدا ً 
_____________________________________________________________________
اُ کتُب ما طُلِب ش مِنک :               کتا با ً (مترا دف)................           رهبری(بالعربی)...........................
ما کَسلت ُ(بفا رسی).....................             إ خوة(مفرد)...............            دموع(وزن)........................
نمی کُشید(للتعریب).........................              إنسِحا ب(وزن)..........................        قریب(متضاد)...............
یَغضِبونَ(صیغه بعربی)......................                    سوفَ ینظُرا ن ِ(تَرجِم).....................
با زی کرد (مؤنث – منفی)...........................               تَسرَحون َ(هم خا نوا ده)............................
_________________________________________________________________________
أ کمِل :

ضمیرمتصل

ترجمه 

فعل      

صیغه

نوع

           وزن

 

 

سوفَ تَرفعا ن ِ

 

 

 

 

 

خوشحا ل نشدند(زنان)

 

 

 

 

*************************************************************************************************************
تَرجم بالفا رسیة :    إ جعلا حقا ً للسا ئل ِ! وَلکِن ما قَبِلا.
تَرجم با لعربیة :     آ یا به کتا بخا نه نمی روید.(مثنی مذکر)
با توجه به عبا را ت فوق 1 فعل منفی ،وفعل امر بنویسید.
___________________________________________________________________________
فقط کلما ت مشخص شده را ترجمه کنید.
نَحن ُ أ قویا ء ُ ولا خَو فَ علینا.                                    کشف کردم چیز عجیبی را.
____________________________________________________________________________
ترجمه عبا رت دا ده شده را کا مل کنید.
أ یُّها المُسلمو نَ ! اُ نصُروا المظلو مَ في کُلِ ِ مَکا ن ٍ.               ای مسلما نا ن!............... ،مظلوم ..... درهر....... .
_______________________________________________________________________
ترجمه نا مه ای نوشتم :        1- کَتَبت ُ الر سا لة َ         2- کتَبت ُ    رسا لة ً       3-  کَتَبت ُ کتا با ً         مورد 2 و 3
_________________________________________________________________________
درمیا کلما ت دا ده شده جا ها ی خا لی را با کلما ت داده شده پرکنید.
أ نتُم................ ربَّکُم .     (تَشکُرُنَ ، تَشکُران ِ ، تَشکُرونَ ، یَشکُرون َ)
................ جَلسن َ علَی المِنضَدة .          ( هنَّ ، هُم ، أنتنَّ ،هُما)
_________________________________________________________________________
کا رها را از افراد بخواهید:     الف) نوشتن نا مه از چند زن :...................................
ب) شستن صورت از یک دختر : ..............................                       ج)کاشتن درخت ازدومرد: ..........................
____________________________________________________________________________
الطفلَة ُ جا ئعَة .فَخَرجَت مِن الکوخ ِ. هی َلا  تَقدِر ُ علیَ مُواجِهة ِ حَیوا ن ٍ وحشی ٍ .لِهذ ا فَقد ت عَملَها.
1- لِما ذا ذَهَبت الطِفلة ُ لِعمَل ٍ ؟
2- هَل هی َ تَقدر ُ عَلی َ مُوا جهة ٍ الوحوش ؟
________________________________________________________________________
طبق قسمت مشخص شده سؤ ال بسا زید:
1- تَقر أ ُ التِلمیذَ ة ُ الکِتا ب َ.                                            2- أ نا أ سأ ل ُ المُعلم بأ د ب ٍ .
________________________________________________________________________

  
 

برچسب ها:      الف ,        الف , الفراغ فعل , أیّ مَعنَی , آهوی کوچک , صَحیح , الفراغ , تَرجِم ,        ج , تَشربون , اُکتب , مَعنَی , عِندَما , بَعدَ , شَعَرت , معنی کدام واژه , کدام ترجمه صحیح , پرچم ایران , کدام واژه , معنی کدام , ترجمه صحیح , کدام ترجمه , ترجمه , وَصلت , قَرأت , مترادف ,    الف , «مؤنث» , لَا تَسمَعان ,         الف , منفی مضارع , عشر      , عشر     , دانا کسی , کسی است , حروف اصلی ,     أیّ ,  یاری , تَسمَعان , اَنَا , مضارع , الثانی , المُستَشفی , رَقَدَ , فعل امر , إنّي ظَلَمت , مشخص شده , أخبا رمهمة , ایّ الجُملة , فعل مضا , الأ غنا , ترجمه , ظَلَمت , دینما , رمهمة , کَتَبت , تَرجم , بنویسید , مستقبل , یُّها , الجُملة
زمان: 2018-04-16 08:00:12

مناجات با خدا ی مهربو ن. خدا جون سلام


    

                                                  یا ربِّ عزیزی

   گفتم: تو بزرگی ونزدیکیت ونزدیکیت برا ی منِ کوچک، خیلی دورِ،تا اون موقع چیکا رکنم؟                                      

قُلتَ: واتَّبع مَا یوحی*اِلیکَ وَاصبرحتی*یَحکُمَ اللهُ- کارهایی که بهت گفتم انجام بده وصبر کن تا خدا خودش حکم کنه.(یونس 109)

گفتم: خیلی خونسردی، توخدایی وصبور، من بنده ات هستم وظرف صبرم کوچیکه....

 

                                یه اشاره کنی تمومه.

قُلتَ: وَعسی*أ ن تُحبُّوا شَیئاً وَهوشَرٌّ لکُم- شاید چیزی که تو دوست داری به صلاحت نباشه.(بقره 216)

                   گفتم: انا عبدک الضعیف الذلیل... اصلاً چه طور دلت میاد؟

 

 

قُلتَ إ نَّ الله َ بالنا س ِ لَرء وفٌ رحیم ٌ: گفتی خدا نسبت به همه مردم مهربونه.بقره 143

 

 

 

برچسب ها:      الف ,        الف , الفراغ فعل , أیّ مَعنَی , آهوی کوچک , صَحیح , الفراغ , تَرجِم ,        ج , تَشربون , اُکتب , مَعنَی , عِندَما , بَعدَ , شَعَرت , معنی کدام واژه , کدام ترجمه صحیح , پرچم ایران , کدام واژه , معنی کدام , ترجمه صحیح , کدام ترجمه , ترجمه , وَصلت , قَرأت , مترادف ,    الف , «مؤنث» , لَا تَسمَعان ,         الف , منفی مضارع , عشر      , عشر     , دانا کسی , کسی است , حروف اصلی ,     أیّ ,  یاری , تَسمَعان , اَنَا , مضارع , الثانی , المُستَشفی , رَقَدَ , فعل امر , إنّي ظَلَمت , مشخص شده , أخبا رمهمة , ایّ الجُملة , فعل مضا , الأ غنا , ترجمه , ظَلَمت , دینما , رمهمة , کَتَبت , تَرجم , بنویسید , مستقبل , یُّها , الجُملة , قُلتَ , ونزدیکیت
زمان: 2018-04-16 08:00:16

نمو نه سؤ ال عربی پا یه هفتم-

                                                            

1-      نشا نه مفرد مذکر ومفرد مؤنث به ترتیب:

الف) ة، ندارد              ب) ندارد، ة             ج) ان ِ، ندارد              د)ندارد، ین ِ
_______________________________________________________
2- اسم اشا ره مثنی مؤ نث(نزدیک) وجمع(دور) :

الف) ها تا ن ِ، اولئکَ                           ب) ها تَین ِ، هؤ لاء            ج) ذانکَ، اولئکَ   د) هذان ِ، اولئکَ
________________________________________________________________________
 3- نشا نه جمع مذکر سا لم- مثنی:
الف)  ونَ ، ات                      ب) ینَ ، ان ِ              ج) ونَ ،ین ِ         ج)  ب و ج
________________________________________________________________
4- معنا ی: مَکتَبة، کلا س ها، وَ لَد ُ، به ترتیب:
الف) کتا بخا نه، الصَّف، پسر                                      ب) کتا بها، الصفوف، دختر                                                                                  ج) کتا بخا نه، الصّفوف،پسر                                       د)کتا بخا نه، الکُرسی، پسر
________________________________________________________________________
5- ترجمه «هذِ هِ  الّللاعِبَة ُ فا ئزٌ في مُسا بقَتین ِ »:
الف)این با زیکنِ«دختر» برنده است در دو مسا بقه.                ب) این با زیکنا ن«دختر»برنده اند دردومسا بقه
ج) این دختر برنده است در مسا بقه.                                   د) این با زیکن«پسر» برنده است دردو مسا بقه
________________________________________________________________________
6- عربی: این دودخترزیبا درخا نه هستند:
الف) ها تا ن ِ بنتا ن ِ جمیلَتا ن ِ في البیت ِ.                      ب) ها تَین ِ إ مرأ تَین ِ جَمیلتین ِ في البیت ِ
ج) هذ ان ِ بنتا ن ِ جمیلتا ن ِ في البیت ِ                           د) ها تا ن ِ بنتین ِ جمیلتین ِ في البیت ِ
_______________________________________________________________________
7- حسینٌ وعلیٌ وامیر:        الف) شا کرات      ب) شاکرین ِ         ج) شا کرونَ       مورد ب وج
_____________________________________________________________________
8- هذا ن ِ.................کبیران ِ             الف) شَجر تا ن ِ     ب) بَیتا ن ِ      ج) رَجُلین ِ     د)مسا جدُ
____________________________________________________________________
9- مُدر سّین ،َ صا برات، عِبَر، مجا هدَین ِ:
الف)مثنی مذکر، جمع مؤنث سا لم،جمع مکسر،مثنی مذکر.                                                                          ب)جمع مذکر سا لم،جمع مؤ نث سا لم،جمع مکسر،مثنی مذکر
ج) جمع مکسر، جمع مؤ نث سا لم،مفرد مذکر،جمع مذکرسا لم
د) جمع مذکرسا لم، جمع مؤ نث سا لم، مفرد مذکر، مثنی مذکر.
______________________________________________________________________
10- کدام عبا رت صحیح است:      الف) السعیدُ          ب) سعید ً      ج) سعیدا ً      د) مورد الف وج
_____________________________________________________________________

 

برچسب ها:      الف ,        الف , الفراغ فعل , أیّ مَعنَی , آهوی کوچک , صَحیح , الفراغ , تَرجِم ,        ج , تَشربون , اُکتب , مَعنَی , عِندَما , بَعدَ , شَعَرت , معنی کدام واژه , کدام ترجمه صحیح , پرچم ایران , کدام واژه , معنی کدام , ترجمه صحیح , کدام ترجمه , ترجمه , وَصلت , قَرأت , مترادف ,    الف , «مؤنث» , لَا تَسمَعان ,         الف , منفی مضارع , عشر      , عشر     , دانا کسی , کسی است , حروف اصلی ,     أیّ ,  یاری , تَسمَعان , اَنَا , مضارع , الثانی , المُستَشفی , رَقَدَ , فعل امر , إنّي ظَلَمت , مشخص شده , أخبا رمهمة , ایّ الجُملة , فعل مضا , الأ غنا , ترجمه , ظَلَمت , دینما , رمهمة , کَتَبت , تَرجم , بنویسید , مستقبل , یُّها , الجُملة , قُلتَ , ونزدیکیت , لم،جمع مکسر،مثنی مذکر , مسا بقه , برنده است , بخا نه، , کتا بخا , مکسر،مثنی مذکر , لم،جمع مکسر،مثنی , جمع مذکر , ترتیب الف , البیت , لم،جمع , برنده , مکسر،مثنی , مذک
زمان: 2018-04-16 08:00:17